Finnish Marathon Runners
Sappee Uphill Run - ei järjestetä enää
TULOKSET
Livetulokset!
YLEISINFO
ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumismäärät


 
Simo-pekka Aarnisalo11
Tomi Halme10
Simo Klasila10
Timo Heikkilä10
Janne Klasila9
Aki Niemi9
Kari Virtanen8
Tero Halme7
Jaakko Uotila6
Aino Aarnio6
Henri Ansio5
Sari Koivu5
Katja Koivulahti5
Merja Laihonen5
Ada Aarnio5
Heidi Mattila5
Janne Niemi5
Jyrki Kukko4
Ranta Jaakko4
Seppo Ojaluoma4
Laura Markovaara3
Mikko Kuusela3
Anssi Kukkonen3
Janne Ylitalo3
Eerika Lipsanen3
Saila Katajainen3
Eeva Nurmi3
Mikko Salonen3
Kimmo Heikkinen3
Viitanen Jukka3
Eero Hämäläinen3
Anne Väliniemi3
Mikael Klasila3
Tommi Hakkarainen3
Jaakko Ranta3
Jaana Wallden3
Tutu Wegelius-lehtonen3
Tommi Tarkiainen3
Sanja Säpyskä3
Annikka Joutsijoki3
Jukka Viitanen3
Harteva Kauko3
Lamminpää Keijo3
Tuomas Koponen3
Ranta Sakari3
Ott Raska2
Juha Mikkolainen2
Papunen Kaja2
Markku Rantanen2
Pasi Warvas2
Ilmari Rontti2
Petri Lassheikki2
Anton Ahonen2
Jussi Sjöberg2
Selter Kaja2
Kirsi Pitkänen2
Siiri Tammisto2
Tuukka Peltola2
Tino Tiilikainen2
Eino Lipponen2
Matti Manninen2
Keijo Lamminpää2
Kauko Harteva2
Niina Niitlahti2
Janne Lindfors2
Tuula Lybeck2
Markku Liekkola2
Jaana Aarnio2
Marika Jokinen2
Paula Kohijoki2
Janna Aksela2
Jussi Klasila2
Taavi Nyström2
Kalle Linnasaari2
Tero Isomäki2
Timo Hyvönen1
Jani Puhakka1
Mika Korhonen1
Riku Korhonen1
Pasi Nyman1
Kaisa Toivonen1
Syrjälä Timo1
Tuomo Sibakov1
Timo Kosonen1
Anne Ahoniemi1
Juha-matti Mikkolainen1
Panu Haaramo1
Jukka Teirikangas1
Arto Lehtonen1
Esko Tynkkynen1
Simo Wannas1
Lauri Pullinen1
Marko Ahvenisto1
Sanna Aaltonen1
Panu Teittinen1
Petri Ikävalko1
Tuomas Fjällström1
Einari Vainikka1
Noora Nyrö1
Jorma Tiiri1
Jenni Mattila1
Seppo Laaksonen1
Teemu Palkki1
Ville Matikainen1
Timo Muikku1
Samu Lehtola1
Timo Äijälä1
Hanna Mikkolainen1
Tapio Nieminen1
Pertti Henttinen1
Timo Saarinen1
Mikko Immonen1
Matleena Ojapalo1
Mårten Boström1
Pekka Kudjoi1
Jussi Rulja1
Mika Penttilä1
Noora Berg1
Petri Berg1
Mikko Savela1
Marko Savolainen1
Pasi Kauppinen1
Sari Känkänen1
Tomi Iikkanen1
Kaja Papunen1
Markus Mutikainen1
Klasila Simo1
Janne Ruohonen1
Ali Akbari1
Mikael Hynninen1
Berg Noora1
Berg Petri1
Pasi Heinonen1
Ilkka Pihlajamäki1
Taisto Lehtinen1
Antti Leppänen1
Mika Rantala1
Timo Taipale1
Tero Mähönen1
Olli Koski1
Jyrki Kähärä1
Aki Heinonen1
Jaakko Saarela1
Ilkka Leppänen1
Maria Piekkari1
Juha Nyyssönen1
Marko Kuismanen1
Petri Fabrin1
Kai Mannila1
Salminen Jp1
Mutikainen Markus1
Jaana Pietilä1
Eeva Ahervo1
Heljä Franssila1
Leo Poikolainen1
Esa Honkonen1
Tommi Laine1
Juha Heino1
Tuula Pyykkönen1
Jouko Pekkarinen1
Hannu Rantala1
Heikki Keso1
Tero Hihnala1
Anssi Auvinen1
Raimo Herttua1
Pekka Rosendahl1
Tuomas Peltola1
Pertti Kalliola1
Tiina Hilden1
Unkila Kaisa1
Ivan Luck1
Teemu Ranta1
Marko Lehti1
Antti Toivanen1
Tommi Hakkarainen /citysali1
Mika Videnoja1
Julius Pänttönen1
Jussi Pakari1
Riitta-kaisa Salmela1
Mikko Tyni1
Kaja Selter1
Sami Rajala1
Piia Pälä1
Saara Kauranen1
Jukka Klasila1
Jaakko Pesonen1
Pekko Käppi1
Timo Jokinen1
Lauri Hyöki1
Merja Kukkola1
Mikko Anttila1
Hanne Venäläinen1
Karhula Kari1
Satu Soivanen1
Turo Virta1
Janne Saarnilehto1
Jussi Sjöberg 1
Petri Seppälä1
Martin Moisio1
Toni Konga1
Joonas Huuho1
Erno Koveluhta1
Mikko Kärkkäinen1
Kati Koukku1
Antti Koskinen1
Villgren Juha-pekka1
Aino Säteri1
Kohijoki Paula1
Hans Backman1
Minna Kervinen 1
Ville Juoksukangas1
Pasi Jussila1
Kaisa Sipponen1
Hannu Pura1
Petri Haavisto1
Särkinen Mauri1
Toni Länsipuro1
Markku Nieminen1
Minna Nieminen1
Saku Sourulahti1
Markku Riihiaho1
Henri Länsipuro1
Micke Jyrkinen1
Marko Luomi1
Reino Korhonen1
Juha Hyttinen1
Jutta Vilkman1
Kirsi Pitkänen1
Juha Rajala1
Jukka Sjöblom1
Ville Rantala1
Jari Peltola1
Kaisa Tanskanen 1
Johanna Ahola1
Jenny Viio1
Jari Tomppo1
Juha Haavisto1
Pekka Liekkola1
Peltola Jari1
Hanna Ahola1
Gitte Ahola1
Mika Ahola1
Antti Heikkilä1
Emilia Heikkilä1
Harri Pajula1
Mari Schutskoff1
Ulrika Uotila1
Riikka Pynnönen1
Kaisa Unkila1
Toni Kuisma1
Juuso Simpanen1
Kaisa Tanskanen1
Esa Vankka1
Juho Veikkolainen1
Jason Papadopoulos1
Aleksi Malkamäki1
Elina Honkavuori1
Jani Järvinen1
Lapsi 91
Jussi Haikka1
Laura Manninen1
Ari Panttila1
Sari Halkosaari1
Manu Humppi1
Jeremy Palmer1
Ruut Uusitalo1
Henna Ahomies1
Kai Pihlajamäki1
Jyri Korhonen1
Reijo Ronnila1
Kalle Linnasaari 1
Jere Niemi1
Sini Laari1
Juuso Hakala1
Ella Isomäki1
Jari Mikkelä1
Pertti Kylmälä1
Jarno Juntunen1
Tiia Nurminen1
Juha-matti Pajulahti1
Juha-matti Lehtinen1
Kari Linnasaari1
Eeva Pajulahti1
Heli Lehtinen1
Anneli Klinga1
Sakari Ranta1

Lyhyet kisaraportit

2023

Sää oli juoksuun oikeinkin mukava, noin 15 astetta lämmintä. Tällä kertaa alueella oli myös niin sanotusti kova meno ja musiikki raikasi, ei meidän vaan jonkin toisen tapahtuman toimesta. Se k...

2022

Koronan jäljiltä tapahtuma palasi normaaliin. Mitään osallistujaryntäystä ei siitä huolimatta tullut, sillä osallistujamäärä jäi niukasti alle 30:n 29:ään. Mutta mitä vähemmän osallis...

2021

Korona verotti rankalla kädellä osallistumäärää kun välillä näytti siltä ettei kisaa saada järjestettyä lainkaan, välillä näytti siltä että saadaan ottaa 10 osallistujaa ja lopulta re...

2020

Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2020 Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi.

2019

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa pienimuotoinen lasten mäkijuoksu. Mukana oli kymmenkunta pientä viikaria ja meno iloisen mallikasta. Ensi vuonna ehdottomasti jatketaan tätä, isomma...
Finnish Marathon Runners
maraton[ät]tossu.com
040-5959563 / Janne Klasila

tossu.com
kaarinansyysmaraton.fi
run.karu.run

Copyright © 2024 Finnish Marathon Runners | Webbinen.net