Finnish Marathon Runners
XII Sappee Uphill Run 15.05.2021
TULOKSET
Livetulokset!
YLEISINFO
ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumismäärät


 
Tomi Halme10
Simo-pekka Aarnisalo10
Simo Klasila9
Janne Klasila9
Kari Virtanen8
Timo Heikkilä8
Aki Niemi8
Tero Halme7
Jaakko Uotila6
Henri Ansio5
Merja Laihonen5
Jyrki Kukko4
Katja Koivulahti4
Seppo Ojaluoma4
Heidi Mattila4
Aino Aarnio4
Ada Aarnio3
Eerika Lipsanen3
Anne Väliniemi3
Eero Hämäläinen3
Mikko Kuusela3
Janne Ylitalo3
Janne Niemi3
Jaana Wallden3
Annikka Joutsijoki3
Mikko Salonen3
Saila Katajainen3
Eeva Nurmi3
Tommi Hakkarainen3
Sari Koivu3
Tommi Tarkiainen3
Viitanen Jukka3
Anssi Kukkonen3
Laura Markovaara3
Ranta Jaakko3
Mikael Klasila3
Jussi Sjöberg3
Tutu Wegelius-lehtonen3
Tuomas Koponen3
Harteva Kauko2
Tino Tiilikainen2
Kaisa Tanskanen 2
Niina Niitlahti2
Siiri Tammisto2
Jussi Klasila2
Kirsi Pitkänen2
Jaakko Ranta2
Anton Ahonen2
Kimmo Heikkinen2
Matti Manninen2
Sanja Säpyskä2
Jaana Aarnio2
Janne Lindfors2
Ilmari Rontti2
Tuukka Peltola2
Markku Rantanen2
Pasi Warvas2
Selter Kaja2
Markku Liekkola2
Ranta Sakari2
Tuula Lybeck2
Janna Aksela2
Marika Jokinen2
Lamminpää Keijo2
Ott Raska2
Eino Lipponen2
Papunen Kaja2
Tuomo Sibakov2
Juha Mikkolainen2
Teemu Ranta1
Karhula Kari1
Jenni Mattila1
Sari Känkänen1
Jari Tomppo1
Mutikainen Markus1
Ari Panttila1
Merja Kukkola1
Noora Nyrö1
Kaisa Sipponen1
Mikko Savela1
Petri Fabrin1
Lapsi 91
Timo Jokinen1
Petri Ikävalko1
Minna Kervinen 1
Mika Penttilä1
Juha Nyyssönen1
Elina Honkavuori1
Unkila Kaisa1
Jaakko Pesonen1
Marko Ahvenisto1
Ville Rantala1
Ilkka Leppänen1
Juho Veikkolainen1
Simo Wannas1
Villgren Juha-pekka1
Matleena Ojapalo1
Kirsi Pitkänen1
Jyrki Kähärä1
Kati Koukku1
Tero Mähönen1
Riikka Pynnönen1
Pekka Rosendahl1
Sami Rajala1
Kauko Harteva1
Timo Saarinen1
Micke Jyrkinen1
Antti Leppänen1
Harri Pajula1
Tero Hihnala1
Mikko Tyni1
Anne Ahoniemi1
Tapio Nieminen1
Markku Riihiaho1
Pasi Heinonen1
Antti Heikkilä1
Jouko Pekkarinen1
Jussi Pakari1
Syrjälä Timo1
Samu Lehtola1
Minna Nieminen1
Mikael Hynninen1
Hanna Ahola1
Riku Korhonen1
Petri Seppälä1
Ville Matikainen1
Janne Ruohonen1
Peltola Jari1
Petri Lassheikki1
Antti Toivanen1
Jani Puhakka1
Seppo Laaksonen1
Kaja Papunen1
Pekka Liekkola1
Eeva Ahervo1
Sari Halkosaari1
Hanne Venäläinen1
Jorma Tiiri1
Petri Haavisto1
Pasi Kauppinen1
Salminen Jp1
Laura Manninen1
Einari Vainikka1
Pasi Jussila1
Petri Berg1
Jenny Viio1
Taavi Nyström1
Panu Teittinen1
Jussi Rulja1
Jukka Viitanen1
Aleksi Malkamäki1
Jukka Klasila1
Lauri Pullinen1
Kohijoki Paula1
Jukka Sjöblom1
Jaakko Saarela1
Esa Vankka1
Pertti Kalliola1
Esko Tynkkynen1
Jutta Vilkman1
Toni Kuisma1
Saara Kauranen1
Jukka Teirikangas1
Mikko Kärkkäinen1
Mikko Immonen1
Reino Korhonen1
Timo Taipale1
Ulrika Uotila1
Raimo Herttua1
Keijo Lamminpää1
Pertti Henttinen1
Taisto Lehtinen1
Heikki Keso1
Riitta-kaisa Salmela1
Timo Kosonen1
Joonas Huuho1
Hanna Mikkolainen1
Berg Petri1
Mika Ahola1
Tuula Pyykkönen1
Julius Pänttönen1
Kaisa Toivonen1
Toni Konga1
Markku Nieminen1
Ali Akbari1
Tommi Laine1
Janne Saarnilehto1
Teemu Palkki1
Klasila Simo1
Leo Poikolainen1
Marko Lehti1
Timo Hyvönen1
Satu Soivanen1
Tomi Iikkanen1
Juha Haavisto1
Jaana Pietilä1
Kalle Linnasaari1
Mikko Anttila1
Hannu Pura1
Marko Savolainen1
Kai Mannila1
Jussi Haikka1
Lauri Hyöki1
Tuomas Fjällström1
Ville Juoksukangas1
Noora Berg1
Johanna Ahola1
Marko Kuismanen1
Jani Järvinen1
Ivan Luck1
Pekko Käppi1
Sanna Aaltonen1
Hans Backman1
Pekka Kudjoi1
Jari Peltola1
Maria Piekkari1
Jason Papadopoulos1
Tiina Hilden1
Aino Säteri1
Mårten Boström1
Juha Rajala1
Aki Heinonen1
Juuso Simpanen1
Tuomas Peltola1
Arto Lehtonen1
Antti Koskinen1
Juha Hyttinen1
Olli Koski1
Kaisa Unkila1
Piia Pälä1
Panu Haaramo1
Erno Koveluhta1
Marko Luomi1
Mika Rantala1
Mari Schutskoff1
Anssi Auvinen1
Kaja Selter1
Juha-matti Mikkolainen1
Henri Länsipuro1
Ilkka Pihlajamäki1
Emilia Heikkilä1
Hannu Rantala1
Timo Äijälä1
Saku Sourulahti1
Berg Noora1
Gitte Ahola1
Juha Heino1
Mika Videnoja1
Pasi Nyman1
Martin Moisio1
Timo Muikku1
Toni Länsipuro1
Ville Heino1
Paula Kohijoki1
Esa Honkonen1
Tommi Hakkarainen /citysali1
Mika Korhonen1
Turo Virta1
Särkinen Mauri1
Markus Mutikainen1
Heljä Franssila1

Lyhyet kisaraportit

2020

Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2020 Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi.

2019

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa pienimuotoinen lasten mäkijuoksu. Mukana oli kymmenkunta pientä viikaria ja meno iloisen mallikasta. Ensi vuonna ehdottomasti jatketaan tätä, isomma...

2018

Vuonna 2018 jatkettiin "maratonosallistujamäärällä" ilmoittautuneiden määrän ollessa 42. Sää oli tälläkin kertaa erittäin hyvä, lämmintä piisasi eikä tuulestakaan ollut haittaa. Joskin...

2017

Vuonna 2017 palattiin osallistujamäärässä entiseen, tällä kertaa 42:een. Pirskeet oli kuitenkin hyvät ja sääkin mitä mainioin, vajaa parikymmentä plussaa, aurinkoista ja mieto tuuli. Rintei...

2016

Vuonna 2016 koettiin hyvässä säässä yleisöryntäys ja edellisten vuosien yhden vuosittainen lisäys nousi lähes 20:een. Ilmoittautuneita oli lopulta peräti 63 kpl! Tämä johti poikkeusjärjes...
Finnish Marathon Runners
maraton[ät]tossu.com
040-5959563 / Janne Klasila

tossu.com
kaarinansyysmaraton.fi
run.karu.run

Copyright © 2021 Finnish Marathon Runners | Webbinen.net