Finnish Marathon Runners
XII Sappee Uphill Run 15.05.2021
TULOKSET
Livetulokset!
YLEISINFO
ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumismäärät


 
Tomi Halme10
Simo-pekka Aarnisalo10
Simo Klasila9
Janne Klasila9
Timo Heikkilä8
Kari Virtanen8
Aki Niemi8
Tero Halme7
Jaakko Uotila6
Merja Laihonen5
Henri Ansio5
Jyrki Kukko4
Katja Koivulahti4
Heidi Mattila4
Seppo Ojaluoma4
Aino Aarnio4
Laura Markovaara3
Ranta Jaakko3
Sari Koivu3
Jaana Wallden3
Tommi Tarkiainen3
Tuomas Koponen3
Ada Aarnio3
Mikael Klasila3
Annikka Joutsijoki3
Viitanen Jukka3
Jussi Sjöberg3
Anssi Kukkonen3
Eerika Lipsanen3
Mikko Salonen3
Anne Väliniemi3
Tutu Wegelius-lehtonen3
Saila Katajainen3
Eeva Nurmi3
Eero Hämäläinen3
Tommi Hakkarainen3
Mikko Kuusela3
Janne Ylitalo3
Janne Niemi3
Lamminpää Keijo2
Juha Mikkolainen2
Markku Rantanen2
Pasi Warvas2
Selter Kaja2
Jaakko Ranta2
Anton Ahonen2
Ott Raska2
Markku Liekkola2
Harteva Kauko2
Ranta Sakari2
Tino Tiilikainen2
Kimmo Heikkinen2
Eino Lipponen2
Matti Manninen2
Sanja Säpyskä2
Tuula Lybeck2
Kaisa Tanskanen 2
Niina Niitlahti2
Papunen Kaja2
Jaana Aarnio2
Janna Aksela2
Siiri Tammisto2
Marika Jokinen2
Jussi Klasila2
Kirsi Pitkänen2
Tuomo Sibakov2
Janne Lindfors2
Ilmari Rontti2
Tuukka Peltola2
Jukka Klasila1
Mikko Anttila1
Pasi Nyman1
Martin Moisio1
Kauko Harteva1
Lauri Pullinen1
Kohijoki Paula1
Hannu Pura1
Timo Muikku1
Toni Länsipuro1
Timo Saarinen1
Micke Jyrkinen1
Jukka Sjöblom1
Marko Savolainen1
Ville Heino1
Paula Kohijoki1
Antti Leppänen1
Harri Pajula1
Jaakko Saarela1
Esa Vankka1
Kai Mannila1
Jussi Haikka1
Esa Honkonen1
Tero Hihnala1
Pertti Kalliola1
Mika Videnoja1
Sami Rajala1
Lauri Hyöki1
Mika Korhonen1
Turo Virta1
Anne Ahoniemi1
Esko Tynkkynen1
Tuomas Fjällström1
Ville Juoksukangas1
Särkinen Mauri1
Tapio Nieminen1
Markku Riihiaho1
Jutta Vilkman1
Noora Berg1
Johanna Ahola1
Markus Mutikainen1
Pasi Heinonen1
Antti Heikkilä1
Toni Kuisma1
Marko Kuismanen1
Jani Järvinen1
Heljä Franssila1
Jouko Pekkarinen1
Ivan Luck1
Tommi Hakkarainen /citysali1
Mikko Tyni1
Saara Kauranen1
Pekko Käppi1
Karhula Kari1
Syrjälä Timo1
Jukka Teirikangas1
Mikko Kärkkäinen1
Sanna Aaltonen1
Hans Backman1
Jenni Mattila1
Samu Lehtola1
Minna Nieminen1
Mikko Immonen1
Reino Korhonen1
Pekka Kudjoi1
Jari Peltola1
Sari Känkänen1
Jari Tomppo1
Mikael Hynninen1
Hanna Ahola1
Timo Taipale1
Ulrika Uotila1
Maria Piekkari1
Jason Papadopoulos1
Mutikainen Markus1
Ari Panttila1
Raimo Herttua1
Tiina Hilden1
Teemu Ranta1
Jussi Pakari1
Merja Kukkola1
Riku Korhonen1
Petri Seppälä1
Keijo Lamminpää1
Aino Säteri1
Noora Nyrö1
Kaisa Sipponen1
Ville Matikainen1
Pertti Henttinen1
Mårten Boström1
Juha Rajala1
Mikko Savela1
Janne Ruohonen1
Peltola Jari1
Taisto Lehtinen1
Aki Heinonen1
Juuso Simpanen1
Petri Fabrin1
Lapsi 91
Petri Lassheikki1
Heikki Keso1
Tuomas Peltola1
Timo Jokinen1
Jani Puhakka1
Timo Kosonen1
Joonas Huuho1
Arto Lehtonen1
Antti Koskinen1
Petri Ikävalko1
Minna Kervinen 1
Seppo Laaksonen1
Hanna Mikkolainen1
Juha Hyttinen1
Mika Penttilä1
Kaja Papunen1
Pekka Liekkola1
Berg Petri1
Mika Ahola1
Olli Koski1
Kaisa Unkila1
Juha Nyyssönen1
Elina Honkavuori1
Eeva Ahervo1
Sari Halkosaari1
Tuula Pyykkönen1
Unkila Kaisa1
Antti Toivanen1
Riitta-kaisa Salmela1
Jaakko Pesonen1
Hanne Venäläinen1
Kaisa Toivonen1
Toni Konga1
Panu Haaramo1
Erno Koveluhta1
Marko Ahvenisto1
Jorma Tiiri1
Petri Haavisto1
Markku Nieminen1
Marko Luomi1
Ville Rantala1
Pasi Kauppinen1
Ali Akbari1
Mika Rantala1
Mari Schutskoff1
Ilkka Leppänen1
Juho Veikkolainen1
Salminen Jp1
Laura Manninen1
Tommi Laine1
Anssi Auvinen1
Julius Pänttönen1
Piia Pälä1
Janne Saarnilehto1
Juha-matti Mikkolainen1
Simo Wannas1
Villgren Juha-pekka1
Einari Vainikka1
Pasi Jussila1
Teemu Palkki1
Henri Länsipuro1
Matleena Ojapalo1
Kirsi Pitkänen1
Petri Berg1
Jenny Viio1
Klasila Simo1
Ilkka Pihlajamäki1
Emilia Heikkilä1
Jyrki Kähärä1
Taavi Nyström1
Leo Poikolainen1
Hannu Rantala1
Kaja Selter1
Timo Hyvönen1
Satu Soivanen1
Kati Koukku1
Panu Teittinen1
Timo Äijälä1
Saku Sourulahti1
Jussi Rulja1
Jukka Viitanen1
Tomi Iikkanen1
Juha Haavisto1
Berg Noora1
Gitte Ahola1
Tero Mähönen1
Riikka Pynnönen1
Aleksi Malkamäki1
Jaana Pietilä1
Kalle Linnasaari1
Juha Heino1
Pekka Rosendahl1
Marko Lehti1

Lyhyet kisaraportit

2021

Korona verotti rankalla kädellä osallistumäärää kun välillä näytti siltä ettei kisaa saada järjestettyä lainkaan, välillä näytti siltä että saadaan ottaa 10 osallistujaa ja lopulta re...

2020

Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2020 Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi.

2019

Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa pienimuotoinen lasten mäkijuoksu. Mukana oli kymmenkunta pientä viikaria ja meno iloisen mallikasta. Ensi vuonna ehdottomasti jatketaan tätä, isomma...

2018

Vuonna 2018 jatkettiin "maratonosallistujamäärällä" ilmoittautuneiden määrän ollessa 42. Sää oli tälläkin kertaa erittäin hyvä, lämmintä piisasi eikä tuulestakaan ollut haittaa. Joskin...

2017

Vuonna 2017 palattiin osallistujamäärässä entiseen, tällä kertaa 42:een. Pirskeet oli kuitenkin hyvät ja sääkin mitä mainioin, vajaa parikymmentä plussaa, aurinkoista ja mieto tuuli. Rintei...
Finnish Marathon Runners
maraton[ät]tossu.com
040-5959563 / Janne Klasila

tossu.com
kaarinansyysmaraton.fi
run.karu.run

Copyright © 2021 Finnish Marathon Runners | Webbinen.net